නැමදුමට සුදුස්සා – 2

නැමදුමට සුදුස්සා – 2

             ලෝකයේ මිනිසුන් නැමදුම් කරන දේවල් බොහෝමයක්ම ඇත. ආගමික නායකයින්, ආගමික දර්ශනය පෙන්වූ අයගේ පිළිරූ, ගස්, සූර්යයා, බඳින ලද සොහොන්, අල්ලාහ් නම් දෙවියා, විවිධ දේව රූප මිනිසුන් නැමදුම් කරන දේවල්වලින් සමහරක් වේ.

           මෙයින් අල්ලාහ් නම් දෙවියා තමා පමණක් නැමදුමට සුදුසු එකම කෙනා බව තමා විසින් අවසාන වරට පහළ කළා වූ වේදකයෙහි පැහැදිලිව හා ප්‍රසිද්ධියේම පවසයි.

නැමදුමට ලක්වන්නන්ට එයට නියමිත සුදුසුකම තිබිය යුතු බව කුර්ආනය අවධාරණය කරයි.

1.සදා ජීවමානව සිටිය යුතුය

තමා සදා ජීවමානව සිටින බව අල්ලාහ් තමාගේ වේදකය වන කුර්ආනයෙහි පවසයි.

 (සැබැවින්ම) 16නැමදීමට සුදුස්සා 1අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නැත. ඔහු  නිත්‍ය ජීවමානය, සදාකාලිකය. මඳ නින්ද හෝ තද නින්ද හෝ ඔහුව නොඅල්වන්නේය.  (ශු.කු. 2:255)

           නැමදුම් ලැබීමේ සුදුසුකම ඇත්තේ තමාට පමණක් බවද, අන් අයට එවැනි සුදුසුකමක් නොමැති බවද අල්ලාහ් 2:255 වන කුර්ආන් වැකියෙන් පවසයි. ඊළඟට එයට හේතුවද පවසයි. තමා නිත්‍ය ජීවමානව සිටින බවද, තමා සදාකාලිකව සිටින බවද, තමාට තද නින්ද හෝ මඳ නින්ද නොඑන බවද මෙම වැකියෙන් පවසයි.

                 කලක් ජීවතුන් අතර සිට පසුව මරණයට පත්වූවන් මිනිසුන්ගෙන් නැමදුම් ලැබීමට සුදුසුකම් නොමැති අය බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි. කෙනෙක් මරණයට පත්වූයේ නම්  ඔහුට ලොව හා කිසිදු ක්‍රියාකාරිත්වයක් නොමැති බවද කුර්ආනය පැහැදිලිවම පවසයි.

                එමෙන්ම කෙනෙකුට තද නින්ද හෝ මඳ නින්ද ඇතිවේ නම් එම අවස්ථාවේදී ලොවේ කුමක් සිදුවූයේද? කියා දැකගැනීමට නොහැකිවන්නේය. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ඇති මෙම දුර්වලතාවයෙන් තමා ඈත් වූ කෙනෙකු බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි.

2.ජීවයින්ව මැවීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුය

මොවුහු 1අල්ලාහ්ව හැර කවුරුන්ව (ප්‍රාර්ථනා කර) අඞගසත්ද ඔවුනට කිසිවක් මැවිය නොහැකිය. ඔවුන්ද මවනු ලැබූවන්ය!(ශු.කු. 16:20)

               අල්ලාහ් සදා ජීවමානව සිට සියල්ල බලා සිටියි. එහෙයින් මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන ඔහු හොඳින් දනියි. එහෙයින් සමහරුන් අල්ලාහ්ව හැර දමා වෙනත් අය හමුවෙහි එනම් කලක් ජීවතුන් අතර සිට පසුව මරණයට පත්වූ අයගේ පිළිරූ හමුවට ගොස් ඔවුන්ව අඞගසා, උපකාර ලබාගැනීම, ආරක්ෂාව ලබාගැනීම වැනි කාරණාවන් මත ප්‍රාර්ථනා කරන විෂයය තමා දන්නා බවද අල්ලාහ් මෙහි පවසයි. එවැනි ප්‍රාර්ථනාවට ලක්වන්නන්ට කිසිදු දෙයක් මැවීමට නොහැකි බවද අල්ලාහ් පවසයි. එමෙන්ම ඔවුන් මෙන් නොව තමා ලොව ඇති ජීවීන් සියල්ල මැවූ බවද පවසයි. තමා හා නැමදුම් ලබන අන් අය අතර ඇති හැකියාවන්හි වෙනස වටහාගන්නා ලෙස අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි. මෙසේ නැමදුමට ලක්වී ඇති අල්ලාහ් නොවන්නන්ද තමා විසින් මවනු ලැබූවන් යැයිද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් තවදුරටත් පවසයි.

 (ඔවුන්) මළවුන්ය; ප්‍රාණයෙන් සිටින්නෝ නොවෙති. ඔවුහු කවදා නැගිට්ටවනු ලබන්නෝදැ?යි නොවටහාගන්නෝය. (ශු.කු.16:21)

       මෙසේ ප්‍රාර්ථනාවට ලක්වී ඇති අය වර්තමානයේ ජීවතුන් අතර නොමැති මළවුන් බවද අල්ලාහ් 16:21 වන වැකියෙන් පවසයි. අල්ලාහ් දවසක මළවුන් සියල්ලන්වම පණ දී නැගිට්ටුවයි. එසේ නැගිට්ටුවන ලබන දිනය ගැන ප්‍රාර්ථනාවට ලක් වී ඇති මෙම මළවුන්ට වැටහීමක් නොමැති බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් තවදුරටත් පවසයි.

ඔබලාගේ 10ස්වාමියා, (සැබැවින්ම) 16නැමදුම් ලැබීමට සුදුසු, එකම කෙනාය. කවරහු 9එලොව ගැන විශ්වාස නොකළෝද ඔවුන්ගේ සිත් (මෙය) පිළිනොගන්නේය. තවද, ඔවුහු අහංකාරකම පෙන්වන්නන් වෙති. (ශු.කු.16:22)

          එහෙයින් අදෘශ්‍යමානව උපකාර කරයි, ආරක්ෂාව සළසයි යන විශ්වාසය මත ප්‍රාර්ථනා කිරීමට සුදුස්සන් බොහෝමයක් නැති බවද, එකම එක්කෙනෙකු සිටින බවද එය මිනිස් වර්ගයාගේ සත්‍ය ස්වාමියා වන තමා බවද අල්ලාහ් 16:22 වන වැකියෙන් පවසයි.

           අල්ලාහ් මෙසේ පැවසුවද, එලොවක් ගැන විශ්වාස නොකළ අය මෙම කාරණය පිළිනොගන්නා බවද අල්ලාහ් 16:22 වන වැකියෙන් පවසයි. එයට හේතුව ඔවුන් සත්‍ය පිළිනොගෙන අහංකාරකම පෙන්වීම බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් වැඩිදුරටත් පවසයි.

3.ස්ත්‍රීන්ගේ ගර්භාෂයන්හි තමා අදහස් කරන ආකාරයට හැඩගැන්වීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුය.

ඔහු, තමා අදහස් කරන ආකාරයට ගර්භාෂයන්හි ඔබලාව හැඩගස්වයි. (සැබැවින්ම) 16නැමදීමට සුදුස්සා ඔහු හැර වෙන කිසිවෙකු නොමැත. (ශු.කු. 3:6)

           අල්ලාහ් තමා අදහස් කරන ආකාරයට ස්ත්‍රියගේ ගර්භාෂයේ ළදරුවාව හැඩගස්වන බව 3:6 වන වැකියෙන් පැවසේ. මෙසේ ස්ත්‍රීන්ගේ ගර්භාෂවල ළදරුවන්ව හැඩගැස්වීමේ හැකියාවක් අන් කිසිවෙකුටත් නොමැති බැවින් නැමදීමට සුදුස්සා තමා පමණක් බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි.

 

4.අහස් හා පොළොව පාලනය කිරීමේ හැකියාවද, මිනිසුන්ට ප්‍රාණය ලබාදීමේ හා මිනිසුන්ව මරණයට පත් කිරීමේ හැකියාවද තිබිය යුතුය.

අහස් හා පොළොවෙහි රාජ්‍යය  ඔහුටම අයත්ය. (සැබැවින්ම) 16නැමදුම් ලැබීමට සුදුස්සා ඔහු හැර වෙන කිසිවෙකු නැත. ඔහුම ප්‍රාණවත් කරයි. තවද මරණයට පත් කරයි යැයි (නබි) ඔබ පවසන්න! (ශු.කු.7:158)

         අහස් හා පොළොවෙහි රාජ්‍යය තමා සතු බව අල්ලාහ් 7:158 වන වැකියෙන් පවසයි. මෙවැනි හැකියාවක් කිසිවෙකුටත්  නොමැති බැවින් නැමදීමට සුදුස්සා තමා පමණක් බවද අල්ලාහ් මෙම වැකියෙන් පවසයි.

            එමෙන්ම ළදරුවාට ප්‍රාණය ලබාදී ගර්භාෂයෙන් පිටකරනුයේද තමාම බව අල්ලාහ් පවසයි. තවද මිනිසාගේ ප්‍රාණය අත්පත් කිරීම මගින් මරණයට පත් කරනුයේද තමාම බවද අල්ලාහ් 7:158 වන වැකියෙන් පවසයි. මෙවැනි කාර්යයන් කරන්නෙකු කිසිවෙකු ලොවේ නොමැති බැවින් මට සමාන වන කිසිවෙකු ලොව නොමැති බවද අල්ලාහ් වැඩිදුරටත් පවසයි. මෙවැනි හේතු මත,  තමා නැමදීමට සුදුසු එකම කෙනාය යැයිද අල්ලාහ් පවසයි.

5.සියල්ල ගැන දැනගත හැකි දැනුමක් තබිය යුතුය.

ඔබලාගේ 10ස්වාමියා අල්ලාහ්මය. (සැබැවින්ම) 16නැමදුම් ලැබීමට සුදුස්සා ඔහු හැර වෙන කිසිවෙකු නොමැත. ඔහු එක් එක් ද්‍රව්‍ය ගැන තම දැනුමෙන් වටකරගෙන සිටියි.(ශු.කු.20:98)

           අල්ලාහ් එක් එක් ද්‍රව්‍ය ගැන තම දැනුමෙන් දැන සිටින බව බව 20:98 වන වැකියෙන් පවසයි. එනම් ඔහුට නොදැනුවත්ව කිසි දෙයක් නොමැති බවද, ඔහුට නොදැනී කිසිදු කාර්යයක් සිදු නොවන බවද පවසයි. මෙවැනි හැකියාවක් අන් අය හමුවෙහි නොමැති බැවින් මිනිස් වර්ගයාගේ ස්වාමියා වන මටම නැමදුම් කරන්නැයි අල්ලාහ් ජනයාට පවසයි.

        එහෙයින් මුස්ලිම්වරුන් විසින් නැමදුම් ලබන එකම දෙවියා වන අල්ලාහ් නැමදීමට සුදුසු එකම කෙනාය. මෙය මං මුළාවීමක් හෝ අන්ධ විශ්වාසයක් නොවේ. මෙය සත්‍ය සාක්ෂි පදනම් කරගෙන ඉටු  කරන ආගමික කාර්යයක් වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *